OTHER PAPERS

O średniej artymetycznej i medianie, Matematyka Stosowana 11, 2010, p. 5-15
PDF

Przedział ufności dla frakcji, Matematyka Stosowana 10, 2009, PDF

Estymacja frakcji, Matematyka Stosowana 9(50), 2008, p. 76-90 PDF

Theory of Parameter Estimation, In: Mathematics of Gravitation, Part II, Gravitational Wave Detection. Banach Center Publications,
Vol. 41, Warszawa 1997, p.209-220

Stochastyczne algorytmy optymalizacji globalnej, Materiały Warsztatów Naukowych II Krajowej Konferencji "Algorytmy ewolucyjne
i optymalizacja globalna"
Rytro, 15-19 września 1997, p. 79-87

Most powerful robust tests or robust most powerful tests? Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Ser. III: Matematyka Stosowana XXXVIII, 1995, p. 113-117

Discussion on the paper "Robust Bayesian methods in simple ANOVA models" by W.Polasek and K.Poetzelberger, Journal of Statistical Planning and Inference Vol.40, 1994, p.308-310

Generatory liczb losowych o rozkładzie gamma, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Ser. III: Matematyka Stosowana XXXVI, 1993, p.99-114 (Wsp. Aleksander Szczuka)

Wytwarzanie losowości, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Ser. II: Wiadomości Matematyczne, XXIX, 1992, p.189-203

Odporność pewnych testów dwupróbkowych na naruszenie założenia o niezależności prób, Matematyka Stosowana XXXII, 1990, p.5-18.

O odpornym estymatorze wariancji w modelu liniowym, Matematyka Stosowana XXVI, 1985, p.127-136

Kilka uwag na temat mocy testu Pawłowskiego, Przegląd Statystyczny XXIX, 1982, p.441-445 (Wsp. Wojciech Zieliński)

Statystyczna analiza jakości produkcji, morfologia krwi, optymalizacja wieloekstremalna czyli o estymacji rozkładu wielomianowego, Matematyka Stosowana XXI, 1982 p.39-47

Co to są przedziały ufności, Delta 12, 1978

O metodzie najmniejszych kwadratów, Delta 8, 1978

O mierzeniu odporności statystyk, Matematyka Stosowana XII, 1978, p.71-76

Metody Monte Carlo
I. O rozwiązywaniu zadań za pomocą eksperymentu statystycznego, Delta 9, 1975
II. Trochę teorii, Delta 10, 1975
III. Trochę teorii (ciąg dalszy), Delta 11, 1975
IV. Obliczanie całek, Delta 1, 1976
V. Obliczanie całek (ciąg dalszy), Delta 2, 1976
VI. \tyt{Generatory liczb losowych, Delta 3, 1976

Geometria, prawdopodobieństwo i udana randka, Delta 6, 1974, p.197-197

An unbiased finite-differential estimator of the gradient, Algorytmy XI, 20, 1974, p.5-10

O optymalizacji statystycznej w $R^m$, Matematyka Stosowana II, 1974, p.91-99

Pewna metoda planowania doświadczeń dla estymacji gradientu regresji drugiego stopnia, Matematyka Stosowana II, 1974, p.101-108

A randomized finite-differential estimator of the gradient, Algorytmy X, 18, 1973, p.21-30

Matematyczne ujęcie przebiegu wzrostu sosny pospolitej w warunkach siedliskowych boru świeżego Puszczy Augustowskiej, Folia Forestalia Polonica Ser.A, 15, 1969, p.239-260

Realizacja różnych schematów losowania za pomocą maszyny cyfrowej, In book: Zastosowanie metod matematycznych w statystyce, GUS Warszawa 1969, p.87-96

On the efficiency of Monte Carlo integration of the monomial $c_{n,k}x_1^n\cdots x_k^n$, Algorytmy V, 9, 1968, p.21-29

Obliczanie prawdopodobieństw w sekwencyjnych schematach podejmowania decyzji, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego XVII, 9A (193A), wrzesień 1968, p.57-66

Ocena wariantów planu ogólnego z punktu widzenia czasu dojazdów, Biuletyn Instytutu Urbanistyki i Architektury 26, 1968, 24-29

Stochastyczne algorytmy w zagadnieniach optymizacji, Algorytmy III, 6, 1966, p.127-144

Generator liczb losowych o rozkładzie równomiernym dla maszyny ZAM-2, Algorytmy III, 6, 1966, p.103-125

Optymalna wielkość wariancji, Pomiary Automatyka Kontrola 4, 1967, p.188-188

Losowanie za pomocą maszyn cyfrowych, Przegląd Statystyczny 1, 1967, p.101-111

Funkcjonowanie węzła kolejowego. Zagadnienia organizacyjne i ekonomiczne, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej XXVII, 1966, p.136-141

Uwagi o poprawności sformułowania zadania aproksymacji metodą najmniejszych kwadratów, Algorytmy III, 5, 1965, p.65-71

Uwagi o pewnym generatorze kwadratowym, Algorytmy II, 4, 1965, p.37-39

Uwagi o weryfikacji hipotez statystycznych testami różnej mocy, Przegląd Statystyczny 2, 1962, p.177-181 (Wsp. Elżbieta Pleszczyńska)

Generowanie zmiennych losowych o rozkładzie normalnym i Rayleigh'a w pewnym zagadnieniu progowym, Informator Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Ser.A. Prace Ośrodka Obliczeniowego 1, 1965, p.7-11

Szacowanie parametrów rozkładu za pomocą statystyk z próbki uporządkowanej, Zastosowania Matematyki V, 1960, p.149-154
(Wsp. Eugeniusz Fidelis)

Zastosowania statystyki matematycznej do normalizacji przepisów badania stali na zawartość węgla
(a) Statystyczne metody oznaczania węgla w stali, Normalizacja 1, 1960, p.19-22
(b) Badanie precyzji metody oznaczania zawartości węgla w stali, Normalizacja 2, 1960, p.69-73
(c) Metody arbitrażu przy kwalifikacji stali ze względu na zawartość węgla, Normalizacja 3, 1960, p.131-134

Nomogram dla charakterystyki partii po sortowaniu, Normalizacja 1, 1958, p.14-17

Statystyczne metody kontroli trwałości lamp, Pomiary Automatyka Kontrola 10, 1957, p.411-415

Podstawowe pojęcia statystycznej kontroli jakości, Elektronika 11, 1956, p.411-418 (Część I); 12, 1956, p.421-431(Część II)

Statystyczna kontrola jakości metodą indywidualnych wartości, Pomiary Automatyka Kontrola 10, 1956, p.401-404