Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Statystyka i okolice

Przedmiot o ogólnej nazwie Statystyka jest prowadzony na różnych wydziałach i dla studentów różnych lat studiów. Nazywany jest Matematyką z elementami statystyki, Planowaniem i analizą eksperymentu czy po prostu Statystyką. W zależności od wydziału jest realizowany w różnym zakresie, nie mniej jednak, ogólny zarys pozostaje niezmieniony. Poniżej można znaleźć folie do tego wykładu w jego najbardziej rozszerzonej wersji. Poszczególne wykłady oparte są na różnych podzbiorach poniższego zbioru folii. Chciałbym zwrócić uwagę, że z tych folii nie można się nauczyć się przedmiotu: ich celem jest ułatwienie słuchania i zrozumienia wykładu. Obok zamieszczone są przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania.1

Wiadomości wstępne

wykład

2

Elementy rachunku prawdopodobieństwa

wykład

zadania

3

Estymacja parametrów: jedna populacja

wykład

zadania

4

Testowanie hipotez: jedna populacja

wykład

zadania

5

Analiza porównawcza dwóch populacji

wykład

zadania

6

Analiza porównawcza wielu populacji - ANOVA

wykład

zadania

7

Badanie zależności między cechami: test chi-kwadrat niezależności

wykład

zadania

8

Badanie zależności między cechami: analiza korelacji i regresji

wykład

zadania

9

Testy zgodności

wykład

zadania

10

Elementy statystycznej analizy danych

wykład

zadania

11

Indeksy ekonomiczne

wykład

zadania

12

Elementy analizy wielowymiarowej

wykład

13

Elementy teorii podejmowania decyzji statystycznych

wykładE-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl